Psi, které jsem choval či chovám
Fra m
Ataman Katy Badd
Fram
Ataman
Katy
Badd
Peggy
Bascha Casima Czingis
Peggy
Bascha
Casima
Czingis
Ezro
Gaur Fetah Shakakhan Beregis
Ezro-Bej
Gaur
Fetah Shakakhan
Beregis
Ejša
Arnold
Ejša
Arnold
Izsym
Iszym